Voorwaarden

De hieronder genoemde partijen – opdrachtnemer en opdrachtgever komen het volgende overeen:

Artikel 1. Omschrijving werkzaamheden

 1. Opdrachtgever huurt op dagbasis de capaciteit van Robot One met als doel het bewerken van landbouwgrond.
 2. De bediening van de robot wordt verzorgd en begeleid door een operator van Pixelfarming Robotics.
 3. In het eerste uur na aankomst op werklocatie ter plaatse, waarin Robot One in overleg met opdrachtgever wordt ingesteld op; gewas, baanbreedte en bewerking, bepaalt de opdrachtgever of de opdracht definitief wordt afgenomen.
 4. Een werkdag beslaat maximaal 8 uur waarin het instellen en bijstellen van de Robot One als onderdeel van de werkdag wordt gerekend.

Artikel 2. Betaling en termijnen

 1. De kosten voor het huren van Pixelfarming Robot One inclusief operator bedragen € 995,- per werkdag, exclusief omzetbelasting.
 2. Indien de opdracht na het eerste uur niet wordt afgenomen is een onkostenvergoeding overeengekomen van € 100,- exclusief omzetbelasting.
 3. Bij definitieve opdracht wordt minimaal een volledige werkdag in rekening gebracht.
 4. Opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen binnen 14 dagen.
 5. Indien binnen twee weken voor de overeengekomen startdatum opgezegd wordt zal 50% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.
 6. In het geval dat een overeenkomst met meerdere opdrachtgevers is aangegaan, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.

Artikel 3. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.
 2. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer verplicht zich de PixelFarming Robot One ter plaatse in te stellen op het gewenste gewas, bewerking en werkdiepte ten behoeve van optimale onkruidverwijdering.
 2. Het instellen en eventueel bijstellen van de PixelFarming Robot One zoals bedoeld bij 4.1 is onderdeel van de overeengekomen werkdag.
 3. Opdrachtnemer verplicht zich om opdrachtgever zo goed mogelijk ten dienste te zijn om de gewenste bewerking(en) door de PixelFarming Robot One uit te laten voeren.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is minimaal het eerste uur van de inbedrijfstelling van PixelFarming Robot One aanwezig op de door hem aangewezen locatie waar de werkzaamheden verricht moeten worden. Na de definitieve opdrachtverlening kan de opdrachtgever de locatie verlaten maar moet wel oproepbaar zijn.
 2. Opdrachtgever geeft toestemming om zijn ervaringen bij het gebruik van de PixelFarming Robot One te gebruiken ter verbetering van de werkzaamheden van de robot.
 3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer waar van toepassing schriftelijk inlichten omtrent belangrijke omstandigheden en aanwezige belemmeringen en risico’s, zoals de toestand van de bodem, (grond)waterstand en perceel beperkingen (waterwingebied, natuurbeschermingsgebied etc).
 4. Opdrachtgever verstrekt vooraf gegevens over het te bewerken terrein, de locatie, relevante afmeting en betreffende gewas(sen).
 5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed bereikbaar is, te beoordelen in overleg met de opdrachtnemer.

Artikel 6. Oplevering en garantie

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever na het eerste uur op locatie definitief opdracht heeft gegeven en de gevraagde werkzaamheden, die binnen de 8-urige werkdag mogelijk zijn, zo goed mogelijk verricht zijn door opdrachtnemer.
 2. Hierbij geldt een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 3. Indien de opdrachtgever tijdens de werkzaamheden niet aanwezig is om op de kwaliteit van het werk toe te zien kan er niet achteraf aanspraak worden gemaakt op de geleverde kwaliteit van het werk.
 4. Oplevering van werk kan alleen gedaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de opdrachtgever werkzame medewerkers binden de opdrachtnemer niet.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer beperkt zijn aansprakelijkheid tot schade die door opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, en overigens met inachtneming van de hierna volgende artikelen.
 2. Schade waarvoor aansprakelijkheid nadrukkelijk is uitgesloten:
  1. gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst;
  2. structuurbederf van de bodem;
  3. beschadiging van gewassen.
 3. Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen schade zoals genoemd in artikel 7.2 te verzekeren.
 4. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.

Artikel 8. Reclameren

 1. Zichtbare schades dienen binnen 24 uur na feitelijke uitvoering van het werk schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld te worden.
 2. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van reclame.
 3. Het reclameren van schades heft de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Openbare weg

 1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden wanneer de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet schoon houden van de openbare weg.

Artikel 10. Rechtsforum

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.